วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

------------ แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.1


------------ แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.2
------------ แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.3

---------
-- แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.4

----------
-- แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.5

----------
-- แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ม.6

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          - โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน

                 - แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 - การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ดร.จิรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา

                 -  โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง(Road map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ  

                 - http://sernm27.exteen.com/

ขอบคุณที่มา :  http://www.csw.ac.th/2555/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=235